Gruaja e Krishtere thërret: Ku je o Muhammed. Ymeti yt v rau v ajzën time duke…..!

Views: 1,457

Gruaja e Krishtere thërret:Ku je o Muhammed. Ymeti yt vrau vajzën time duke festuar ditën tënde të lindjes.JA VLEN TE LEXOHET DERI NE F UND

• Përgjigja ishte më e shpejtë se thirrja. Fillimi i hi storisë. Në vitin 1953, në qytetin Sidon në jug të Libanit, ishte ditë e li ndjes së Profetit alejhi selam. Muslimanët ishin duke festuar.

Në një nga ri tualet festive në Liban shkoi një zj arrë në ajër. Një pI umb en dacak ra mbi kokën e një vajze të krishterë nga familja Ghattas.

Ajo ishte një familje e njohur në atë qytet. Njerëzit e rajonit nx itojnë ta çojnë v ajzën në Dr. Spitali Ghassan Hamoud. Por mjekët nuk e sh ëruan dot këtë v ajzë dhe i thanë familjes së saj ta lëviznin e ta mernin menjëherë ta dërgonin në Sp italin Universitar Amerikan në Bejrut për shk ak të seri ozitetit të gj endjes së saj.

V ajzën e çuan menjëhetë në Sp italin Universitar Amerikan në Bejrut. Mj ekët më të f amshëm të Libanit u takuan me një personel mj ekësor amerikan për të tr ajtuar v ajzën. Por vr ima në kokë ishte e f ortë dhe gja kde rdhja filloi të shtohej. Edhe mjekët ishin në d eficit me të dhe i z hgënjyen familjarët. Pra nëna nxitoi nga th irrja ndërsa ishte e kr ishterë.

Ku je o Muhamed. Ku je ti, që të thërrasin të dërguarin e muslimanëve ndërsa më pl agosën për vd ekje v ajzën time?! Eja dhe shiko se çfarë kombi është kombi i juaj dhe çfarë i bënë va jzës sime, ndërsa l otët e saj po de rdheshin non stop dhe po thoshte se ata muslimanët më v ranë v ajzën time për të f estuar l indjen tuaj. Në të njëjtin moment mj ekët ishin në dhomë me v ajzën. Nom inuan një mjek për të dalë te nëna dhe t’i thotë asaj: Eja dhe thuaji l amtumirë v ajzës t ënde dhe shikoje për herë të f undit.

V ajza jote është me një par adoks për jetën. Rrënqethja filloi në trupin e nënës, këmbët nuk mund ta duronin më trupin. Duke lëvizur shumë ngadalë, ishte shumë e r ëndë për nënën dhe për momentet e f undit me v ajzën e saj. Nëna hapi derën e dhomës! Dhe aty nd odhi be fasia! V ajza ulëret ndërsa ishte e ulur në sht ratin e saj në dhomë duke thënë: Mb ylle derën nënë, nxito nënë, mos e l ësho! Mami nxito mb aje mos e lër të dalë! Nëna nd alon së f oluri e tro nditur nga situata! Pra, çfarë është kjo? Kush është ai që e shikon? Si u zgjua v ajza nga k oma dhe foli? Shumë pyetje në ima gjinatën e nënës në sekonda. Dhe disa momente!

• Nëna tha, bijë kë don që ta mb aj? Për kë e ke fjalën, bija ime? Dhe përgjigja ishte e që tr onditi nënën dhe të gjithë ata që ishin prezent. Është Muhammedi i Dërguari i Allahut alejhi selam, nënë. Muhamedi, i Dërguari i Allahut dhe paqja mbi të hyri në dhomën time dhe v uri dorën e tij në kokën time. Pra pI aga shkoi dhe ma shëroi dhe gj aku më i ku.

Dhe kur e hape derën ai doli dhe më erdhe ti mami. Kështu nëna me v ajzën shqiptuan dë shminë, shehadetin, para gjithë atyre që ishin prezent në momentin e tyre të veqantë. Familja e Ghattas në Sidon iu do rëzuan Islamit së bashku me një staf të tërë mj ekësh amerikanë. Kjo është feja e I slamit. Një nënë e kr ishterë e një kri shteri tha: O Muhamed, paqja qoftë mbi ty që mu përgjigje th irrjes. Shumica e njerëzve të Libanit e dinë këtë in cid ent…

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *